Onze klanten

Wij bedienen zowel klanten in het publieke als private domein. Een aantal voorbeelden van onze activiteiten en klanten treft u hieronder:

Klant: Nederlandse Spoorwegen
Verankeren Best Value aanpak in NS organisatie

Nederlandse Spoorwegen

NS heeft de ambitie om de Best Value aanpak te implementeren en te borgen in de eigen organisatie. Dit gebeurt onder andere door het aanbesteden en uitvoeren van een aantal pilotprojecten. Best Value Group ondersteunt NS bij de architectuur en uitvoering van deze pilotprojecten vanaf de contractvoorbereiding tot en met de concretiseringsfase. Best Value Group is tevens sparringspartner van NS bij het vormgeven en opzetten van een Best Value-kernteam. Ook verzorgt Best Value Group interne trainingen en kennissessies over Best Value, vanuit het oogpunt van de verankering van de aanpak in de breedte van de organisatie.

Klant: ProRail
ProRail zet verder in op Best Value

trein 2

Best Value Group heeft een raamcontract afgesloten met ProRail. Prorail is in 2013 gestart met het toepassen van Best Value Procurement (BVP) in zes pilot projecten. Inmiddels zijn er 16 projecten met Best Value aanbesteed. De behaalde resultaten zijn aanleiding om Best Value ook in 2016 door te zetten bij ProRail. Projecten die in 2016 met Best Value aanbesteed worden zijn Meerjaren Programma Geluid, Spoorzone Groningen, Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden en Opwaardering Maaslijn. Om zich nog verder te bekwamen op het gebied van Best Value heeft ProRail een raamcontract afgesloten met Best Value Group. De komende twee jaar traint Best Value Group de projectteams die met Best Value aan de slag gaan.

Klant: Lelystad Airport
Project Fase N1 Lelystad Airport

Lelystad Airport

Lelystad Airport ontwikkelt zich tot ‘Twin-Airport’ van de Mainport Schiphol met daarbij de focus op het niet-mainportgebonden verkeer. De ontwikkelingsplannen van Lelystad Airport kennen drie investeringsfases. De doelstelling is om in 2018 fase N1 operationeel te hebben. Hiervoor zijn een aantal aanbestedingen noodzakelijk. Perceel 1 betreft de Lucht- en Landzijdige infrastructuur: het integrale ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de benodigde start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen op het publieke gedeelte. Perceel 2a omvat het integrale ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe terminalgebouw, inclusief een beperkte basisinstallatie, maar exclusief interieur afbouw en inrichting. Perceel 2b tenslotte betreft het integraal leveren van alle dienstverlening binnen en buiten het terminalgebouw, zoals diensten op het gebied van parkeerbeheer, schoonmaak, beveiliging en afhandeling en inclusief de interieurafbouw en inrichting.

De Best Value Group begeleidt Lelystad Airport bij het implementeren van de Best Value aanpak bij deze drie percelen vanaf de contractvoorbereiding tot en met de concretiseringsfase.

Lees artikel >>

Activiteiten in Noorwegen
Activiteiten in Noorwegen

norway_bvp_certificate_june_2016_site

Best Value Group verzorgt B-certificeringstrainingen in Noorwegen. In mei 2016 vond de eerste training plaats en zijn 45 personen van publieke opdrachtgevers in Oslo gecertificeerd. De training werd georganiseerd door RIF (branchevereniging van raadgevende ingenieurs), NBEF (vereniging van bouwers, beheerders en organisaties de bouw- en vastgoedsector) en DIFI (vereniging voor publieke inkoop). In september 2016 zijn nog eens 30 personen (15 van publieke opdrachtgevers en 15 van private opdrachtnemers) in Oslo gecertificeerd. De training werd georganiseerd door NITO (Noorse vereniging voor Engineers & Technologen). Sinds januari 2017 tot heden heeft Best Value Group diverse Best Value trainingen verzorgd aan uiteenlopende doelgroepen in Noorwegen.

Naast trainingen heeft de Best Value Group twee lezingen gegevens tijdens het evenement waar de Noorse vertaling van het boek “Prestatieinkoop” werd gepresenteerd. Best Value Group coacht daarnaast ook Noorse opdrachtgevers bij Best Value trajecten .

Klant: Rijkswaterstaat (RWS)
Coaching en training RWS-medewerkers

wegmetlichtjes_klant

RWS heeft sinds de Spoedaanpak Wegen haar eigen Best Value team dat binnen de eigen organisatie ondersteuning, advisering en training verleent aan RWS medewerkers. Binnen Rijkswaterstaat worden veel projecten met Best Value op de markt gezet. RWS heeft daarvoor behoefte aan extra capaciteit en kennis binnen de organisatie. Best Value Group ondersteunt het Best Value team van Rijkswaterstaat bij het coachen van de best value adviseurs in de projecten. Tevens verzorgt Best Value Group een aantal Best Value-trainingen voor een bredere groep projectmedewerkers van Rijkswaterstaat.

Klant: Gemeente Haarlemmermeer
Realisatiestrategie

haarlemmermeer

Best Value Group stelt samen met To Interface de realisatiestrategie op voor het project ‘Huis van HLMRMeer’ binnen de gemeente Haarlemmermeer.

De afgelopen jaren is door de gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan een visie op de gemeentelijke organisatie in de toekomst en de daarvan afgeleide huisvestingsbehoefte. Aanleiding hiervoor is de noodzaak om het huidige raadhuis zowel functioneel als technisch grondig te renoveren en moderniseren. De gemeente Haarlemmermeer wenst hierbij een transitie te maken van het huidige raadhuis naar een modern en duurzaam raadhuis, bestaande uit een bestuursdeel, publiek deel en een werkgebouw. Hiervoor is een project opgestart onder de naam ‘Huis van HLMRMeer’. Huis van HLMRMeer beslaat ca. 11.000 m2 kantoor voor de gemeentelijke huisvesting en het behoud van ca. 600 van de nu aanwezige openbare parkeerplaatsen. Verdere invulling wil de gemeente zo veel als mogelijk aan de markt overlaten. Mogelijk wordt voor een gedeelte van de gemeentelijke huisvesting ingezet op een huurscenario in plaats van volledig eigendom. Op dit moment vindt besluitvorming plaats over de voorkeursvariant.

Best Value Group stelt samen met To Interface de realisatiestrategie op voor het Huis van HLMRMeer. In deze realisatiestrategie dient rekening gehouden te worden met de in ontwikkeling zijnde stedebouwkundige visie voor het grotere gebied. Het gaat daarbij o.a. om de ontwikkeling van commerciële functies alsook om de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de functie parkeren. In deze realisatiestrategie wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het Huis van Haarlemmermeer, de parkeerfunctie en de overige voorziene commerciële ontwikkelingen het beste gerealiseerd kunnen worden. Het betreft afwegingen over wel of geen integrale gebiedsontwikkeling, te contracteren werkpakketten, eigendom versus huur, te hanteren contractvormen en huurscenario’s, exploitatie en onderhoud, aanbestedingswijze en planning en fasering.

Klant: Schiphol
Project Landzijdige infra

Schiphol - Nieuwe terminal Pier A

Beste Value Group heeft Schiphol Group geholpen met de werkwijze van Best Value. Schiphol is voornemens om een nieuwe A-pier en terminal te bouwen om zijn capaciteit te verruimen. De nieuwe pier en de faciliteiten die daarmee samenhangen, komen ten westen van de B-pier en worden verbonden met de zuidzijde van de bestaande terminal.

Ter voorbereiding van een aantal aanbestedingen zocht Schiphol een adviserende partij met veel kennis en ervaring op het gebied van Best Value. Best Value Group heeft Schiphol Group begeleid bij de aanbesteding Landzijdige infra en daarnaast geadviseerd in de werkwijze van Best Value bij het opstellen van de aanbestedingen.

Klant: Asito
Begeleiding en training Best Value aanbieden

asito

Asito behoort tot de top 5 van schoonmaakbedrijven in Nederland en maakt onderdeel uit van ADG Dienstengroep. ADG dienstengroep is de afgelopen jaren gegroeid tot een organisatie met bijna 50.000 medewerkers en een jaaromzet van circa 1 miljard euro. De afgelopen tijd vinden er in de schoonmaakmarkt steeds meer aanbestedingen plaats volgens de Best Value methodiek. De Best Value Group heeft daarom de sales-medewerkers getraind in de Best Value aanpak (incl. B-certificaat).

Klant: VolkerRail
In-company training Best Value Aanpak

VolkerRail

Door het toenemen van projecten waarbij de Best Value aanpak wordt toegepast bij haar belangrijkste opdrachtgever, neemt ook de kennisbehoefte voor VolkerRail toe.  Samen met Lydit B.V. heeft de Best Value Group een op maat gesneden in-company-training Best Value-aanpak van vijf dagdelen verzorgd. Na afloop van de training hebben de deelnemers een B-certificaat ontvangen. De training is door de deelnemers beoordeeld met een gemiddelde klanttevredenheid van 8,3.

Klant: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Project Digitale leer- en werkomgeving

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is met 31.000 studenten een van de grotere hogescholen van Nederland en verzorgt hbo-opleidingen. De HAN is het deeltijdonderwijs aan het herinrichten om het beter te laten aansluiten op de wensen van de (werkende) doelgroep, het zogenaamde “toekomstbestendig deeltijdonderwijs”. De HAN zocht een leverancier die een digitale leer- en werkomgeving kan leveren als ondersteunend systeem voor het deeltijdonderwijs (optioneel uit te breiden voor voltijdonderwijs). De HAN heeft hierbij de Best Value aanpak toegepast. De HAN is van mening de beste resultaten behaald kunnen worden door gebruik te maken van deze aanpak bij deze aanbesteding, met name gezien de tijdsdruk op het project

De Best Value Group begeleidt de HAN bij het implementeren van de Best Value aanpak in het traject vanaf de contractvoorbereiding tot en met de oplevering van de digitale leeromgeving.